Partners

EnergyGO

EnergyGO (penvoerder)

EnergyGO werkt aan een flexibel en duurzaam energiesysteem op basis van hernieuwbare energiebronnen, als een kennisintensieve en data driven IT partner voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. De kennis die zij opdoet bij het faciliteren van innovatietrajecten koppelt zij aan slimme data-analyse & visualisaties.

EnergyGO heeft expertise met de maatschappelijk inbedding van innovatieve methoden en technieken. Zij combineert haar kennis van energietechniek, mens en gedrag en business modelling in onderzoeken, adviezen, procesmanagement en eigen productontwikkelingstrajecten, met een focus op integrale gebiedsbenaderingen.

Website

TU Delft

Technische Universteit Delft

De sectie Climate Design van de Faculteit Bouwkunde doet onderzoek op het gebied van bouwfysica en duurzame energieconcepten, zowel op gebouw niveau als op grotere schaal, waarbij integratie van deze schalen een belangrijke rol speelt.

Ervaring op deze gebieden en de methodieken die in de sectie zijn ontwikkeld om tot een zo effectief mogelijk gebruik van de beschikbare energiebronnen te komen (met name de "energy potential mapping" en exergie aanpak) zijn van meerwaarde voor dit project.

Website

Mijnwater

Tri-Es Consultancy (Mijnwater)

Mijnwater heeft een operationeel koel warmtenet in de stad Heerlen, waarmee in 4 clusters 150.000 m2 gebouwen worden verwarmd en gekoeld. Het bedrijf is 100 % in eigendom van de stad Heerlen en de uitvoering is exclusief neergelegd bij Tri-Es Consultancy.

Mijnwater werkt nu aan de ontwikkeling van het industriële cluster D, waarvoor middelen zijn verkregen van Interreg HEATNET NWE en EFRO OPZuid. In dit cluster zijn relevante stromen afvalwarmte van industrie op lage temperatuur (30-60 °C). Mijnwater gaat via haar netwerk onderzoeken en demonstreren hoe deze energie wordt benut voor het verwarmen van woningen, kantoren, hotels, supermarkten, e.d.

Website

Buiksloterham

Stichting Stadslab Buiksloterham

De Stichting Stadslab Buiksloterham heeft als doel de realisatie van een zo circulair mogelijke woon- en werkwijk in Buiksloterham in Amsterdam-Noord. Buiksloterham is èèn van de grotere nieuwbouwlocaties in Amsterdam (ca 100 ha), waar zeker 4500 nieuwe woningen gerealiseerd zullen worden door verschillende partijen. De ambitie is op een zo laag mogelijk niveau tot het sluiten van kringlopen te komen.

De Stichting Stadslab treedt op als aanjager van zo circulaire mogelijke ontwikkelingen in het gebied in samenwerking met 24 ondertekenaars van het Manifest Circulair Buiksloterham: woningcorporaties, gemeente Amsterdam, nutsbedrijven, architecten maar ook kleinschalige ontwikkelaars en bouwers.

Website

Betrokken stakeholders